Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova sa kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do redukovanja otpada od hrane.

Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih ciljeva UN-a i „Green Deal-a“ Evropske komisije, suočavanje sa navedenim izazovima zahtijeva hitnu akciju. U saradnji sa drugim agencijama EU, zemljama članicama i međunarodnim partnerima, Evropska agencija za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) opredijeljena je za podršku ostvarivanju ciljeva UN-a i Evropske komisije.

Kako će se u predstojećem periodu nauka razvijati i odgovoriti navedenim izazovima? Sve je više dokaza da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša neodvojivi, što znači da se procjena rizika kao nauka ne može ograničiti na bezbjednost hrane i hrane za životinje. Potrebno je sagledati širu perspektivu i okrenuti se pristupu „jedno zdravlje – jedna životna sredina“.

Zbog toga je naučni program konferencije „ONE – Health, Environment, Society 2022“, koja će biti održana u Briselu i onlajn od 21.-24. juna 2022. godine, oblikovan u saradnji sa:

 • Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC),
 • Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA),
 • Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA),
 • Evropskom medicinskom agencijom (EMA) i
 • Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije (JRC).

Zemlje članice EU, internacionalni partneri EFSA i naučnici takođe će biti pozvani da se uključe u razvoj naučnog programa konferencije. Okupljanjem naučnika iz različitih naučnih oblasti i s raznolikom ekspertizom, konferencija predstavlja veoma značajnu priliku za razmjenu znanja i učešće u glavnoj debati, odnosno adresiranju ključnih tema za političku agendu EU.

U skladu sa principom održivosti, konferencija će biti održana u hibridnom formatu, koji će omogućiti učešće na daljinu i širok doseg.

Ključne teme i ciljevi:

 • Razmatranje bezbjednosti hrane i hrane za životinje kroz širu perspektivu održivosti,
 • Istraživanje mogućeg razvoja naučne procjene rizika,
 • Osvrt na strateške ciljeve za budućnost i smjernice za regulatornu nauku,
 • Doprinos ostvarivanju ciljeva novih politika, kao što je „EU Green Deal“, te strategijama za njihovu implementaciju.

Ključni datumi:

 • maj/juni 2021. – objava poziva za sažetke usmenih i poster prezentacija.
 • septembar 2021. – rok za dostavljanje sažetaka.
 • januar 2022. – početak registracije.
 • 21.-24. juni 2022. –  termin konferencije.

Više informacija na https://www.one2022.eu/.

KONFERENCIJA “ONE – HEALTH, ENVIRONMENT, SOCIETY 2022”