Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization of the United NationsFAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“.

Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje i acidifikacija okeana, velike suše, šumski požari, promjene atmosferskih oborina, otapanje ledenjaka, podizanje nivoa mora i sve jače vremenske nepogode imaju direktan uticaj na naš prehrambeni sistem.

Budući da vezu između klimatskih promjena i bezbjednosti hrane nije uvijek lako prepoznati, navedenom publikacijom FAO nastoji da razjasni određena pitanja. Promjene globalnih prehrambenih sistema i sve veća globalizacija lanca snabdijevanja hranom donose rizik od izloženosti stanovništva različitim hazardima po bezbjednost hrane. To može imati uticaj na javno zdravlje, bezbjedno snabdijevanje hranom, nacionalne ekonomije i internacionalnu trgovinu. U ovom zahtjevnom scenariju, izazovi koje nose klimatske promjene imaju dodatne efekte koje je potrebno razumijeti i obraditi.

Hazardi po bezbjednost hrane koji su opisani u ovoj publikaciji FAO-a obuhvataju patogene i parazite koji se prenose hranom, štetno cvjetanje algi, pesticide, mikotoksine i teške metale sa akcentom na metil-živu. U jednom dijelu dokumenta obrađeni su benefiti progresivnih pristupa koji neće da doprinesu samo predviđanju izazova u budućnosti, nego i izgradnji otpornijih sistema bezbjednosti hrane koji će, usvajanjem novih znanja, konstantno da se nadograđuju.

U dokumentu je naglašena potreba da se kreatori politika i drugi relevantni učesnici u globalnom prehrambenom sistemu pripreme za nove rizike po bezbjednost hrane uzrokovane klimatskim promjenama te je istaknut značaj saradnje na međunarodnom nivou i blagovremenog razvoja inovativnih strategija adaptacije.

Dokument je dostupan na sljedećem linku.

FAO publikacija o uticaju klimatskih promjena na bezbjednost hrane