Tehnološki fakulteti iz Zvornika i Banja Luke učestvovat će u istraživanju prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa EU MENU metodologijom koje će biti sprovedeno u periodu 2017-2019. godine pod vodstvom Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. U istraživanju koje sa 100,000 evra finansira EFSA u sklopu projekta  „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika u skladu sa EU menu metodologijom“, takođe učestvuju Zavod za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo F BiH, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Aneks IV Ugovora sa Evropskom agencijom za bezbjednost hrane (EFSA), koji se odnosi na sprovođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa EU MENU metodologijom potpisan je 14. decembra 2016. godine u Mostaru.

Uz prethodnu saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za bezbjednost hrane BiH podnijela je 29.9.2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika u skladu sa EU MENU metodologijom.

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu menadžerima rizika pri donošenju odluka o bezbjednosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall), te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telefon Interview) zavisno o dogovoru sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe – adolescenti i odrasli. U periodu od 2017.-2019. godine planirano je sprovođenje opsežnih priprema, pilot projekta koji će obuhvatiti 10% planiranog uzorka i terenskog prikupljanja podataka.

Tehnološki fakulteti učestvuju u istraživanju prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa EU MENU metodologijom